Phương Pháp Học IELTS » Writing

5 cấu trúc miêu tả số liệu band 7.5 + cho hầu hết các dạng biểu đồ

5 cấu trúc band 7.5 + Hung Hanu đề cập dưới đây rất hữu ích để các bạn miêu tả số liệu của hầu hết các dạng biểu đồ thường gặp trong Task I như line graph, bar chart.

1. Before/After + Ving, S + V + adv

Eg: After declining dramatically from 2001 to 2006, the amount of cell phone services’ expenditure steadily increased.

Eg: Before increasing to the highest point with 1 million tonnes of emissions in 2005, the other industries remained considerably constant.

2. S + V + adv, then more/less + adv

Diễn tả những thay đổi cùng chiều: cùng tăng hoặc cùng giảm trong những giai đoạn khác nhau.

Eg: From 2006, the expenditures on residential phone services sharply increased up to 80 million dollars, then less slightly in the next four years.

Eg: The percentage of people using the Internet in the USA soared to 80%, then more sharply in the next period.

3. S + V1 + adv, but later/then + V2 + adv

Diễn tả những thay đổi trái ngược nhau ở những giai đoạn khác nhau.               

Eg: The number of cars declined slightly in 2000 but then went up sharply in the next 6 years.

Eg: The US consumers’ spending on residential phone services declined markedly/remarkably from 2004 to 2006, but then surged in the next two years.

4.There was a/an + adj2 + N1, which was followed/preceded by + a/an + adj2 + N2

Cấu trúc này bạn dùng để miêu tả 1 sự biến động nào đó ( tăng hoặc giảm ) liền sau ( followed ) một sự biến động khác . Nếu muốn miêu tả 1 sự biến động nào đó trước sự biến động còn lại, bạn thay thế động từ followed bằng động từ preceded ở thể bị động. 

Eg: There was a decreasing fluctuation of the amount of acid rain emission, which was followed by a steady decline of that.

Eg: There was a considerable increase in the number of people going to Australia in the first half of the period, which was preceded by a remarkable decline in the next five years.

5. S + V + adv, Ving, and then V

Đây cũng là cấu trúc câu ghép, bạn có thể vận dụng để miêu tả liên tiếp các biến động của đồ thị 

Eg: The number of households using no car strongly decreased from 90 to 20 million, reaching a lowest of zero million in 2010, but then slightly increased to 15 million in the last year during the period.

Eg: The percentage of English students chose to study at the university increased up to 90 percent in 2009, reaching a peak of 95% in the next year, but then marginally decreased to 93% in 2011.

Hung Hanu sưu tầm

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?