Đỉnh cao từ vựng » Master từ vựng

Những cách diễn đạt ý "like" rất hay

Ad tin là có rất nhiều bạn khi diễn tả ý "mình thích" hoặc "say mê" điều gì đó, hai từ bạn nghĩ ngay trong đầu là sẽ là "like" hoặc " fond of".

Tuy nhiên như thế sẽ rất nhàm chám. Tại sao không vận dụng những cấu trúc, từ vựng hay ho dưới đây nhỉ ? 

 

1. Be / become / get + intrigued by / with st | ~ engrossed in/with st

 

- Scientists became intrigued by / engrossed in the rock, which appeared to have come from outer space.

 

2. Be attached to st: Thích gì đó nên lúc nào cũng gắn bó với nó

 

- As a babysister, she is extremely attached to the children she takes care of.

.

3. Be fanatical / crazy / enthusiastic about st

 

- I have to tell you that I'm super fanatical / crazy / enthusiastic about rock music

 

4. Be a/an + Noun + fanatic / enthusiast / lover / fiend

 

- I want to share with you that I'm a rock music fanatic / enthusiast / lover / fiend

 

5. be absorbed in st: Nhập tâm vào cái gì đó

 

- She was so absorbed in the book that she forgot the cake in the oven

Quốc Hưng

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?